Politehnička škola Kragujevac
Смена А
Školska godina: 2014/2015.

RASPORED ČASOVA

Važi od: 22.септембар 2014.


RbPrezime i imePonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
12345671234567123456712345671234567
1.Антић Ђорђе
I-8
IV-3
II-5
III-8
III-5
IV-2
III-8
III-7
IV-1
IV-2
III-9
III-9
IV-1
I-7
II-5
III-7
I-8
I-7
IV-3
III-5
2.Васиљевић Стефан
IV-3
IV-4
IV-5
I-5
III-7
III-8
III-5
III-6
III-9
II-1
II-7
II-5
II-4
II-8
II-2
II-3
3.Машинство НН
I-7
II-7
II-7
I-6
II-1
II-6
II-1
4.Ашанин Милица
II-3
I-3
I-8
I-3
IV-5
II-3
I-2
I-1
III-4
I-8
I-8
IV-5
I-2
IV-5
III-4
I-1
5.Алексић Љупка
II-8
III-4
II-8
II-3
III-4
II-3
III-4
II-8
III-4
III-4
6.Бербаков Миливоје
III-8
I-5
III-8
I-6
III-8
III-8
I-5
III-8
I-6
7.Богићевић Маја
I-1
III-3
I-8
IV-2
IV-1
I-7
IV-1
II-7
III-3
I-3
II-3
I-6
I-7
IV-2
I-1
I-3
II-7
I-6
I-8
II-3
II-3
I-7
8.Бутулија Вишња
III-8
III-6
III-6
III-2
III-8
III-6
III-2
IV-5
III-8
III-7
IV-4
IV-5
III-7
III-7
IV-5
IV-4
IV-4
III-2
9.Блаћанин Оливера
10.Биологија НН
II-1
I-5
I-5
II-1
I-7
I-2
11.Васиљевић Саша
IV-5
I-8
I-4
I-4
I-6
I-4
IV-5
12.Вељковић Катарина
III-1
II-4
IV-3
II-3
IV-3
III-1
II-4
I-4
II-3
II-4
II-3
III-5
II-3
I-4
IV-3
II-4
13.Вучићевић Драгана
IV-5
II-4
III-5
III-5
II-4
I-4
II-4
III-5
IV-5
14.Габарић Милан
I-3
I-3
I-3
15.Гаљак Марко
I-4
I-7
I-2
I-3
I-8
I-6
III-2
III-4
IV-6
I-1
IV-2
III-1
III-3
II-6
16.Гаљак Милица
17.Ђусић Милица
18.Гаљак Смиља
III-6
II-7
III-6
III-7
III-6
II-7
III-7
II-6
III-6
19.Голубовић Петар
I-6
I-2
I-5
I-7
I-3
II-1
I-3
I-5
I-7
I-6
I-2
II-1
20.Ђокић Аца
I-3
II-4
21.Ђокић Марија
I-6
22.Ђокић Слободан
I-2
I-5
23.Ђукић Марко
II-5
II-6
II-5
II-6
24.Ђукић Недић Биљана
III-5
III-4
III-4
II-4
III-5
III-1
II-4
II-4
III-1
25.Ђурић Јасмина
II-7
IV-7
II-5
II-6
II-7
IV-6
II-6
II-5
II-7
II-5
IV-6
II-6
IV-7
IV-7
26.Живановић Јасмина
II-3
III-1
II-2
III-1
27.Живојиновић Ирина
I-4
I-5
IV-3
IV-5
IV-3
I-2
IV-3
IV-3
I-4
I-5
I-5
I-2
I-4
IV-3
28.Жугић Милунка
III-6
I-6
IV-1
III-6
III-7
I-6
IV-1
IV-5
I-6
IV-1
I-6
III-7
IV-5
IV-5
IV-1
IV-1
III-6
III-7
29.Информатика НН1
I-5
I-1
I-7
I-4
I-2
I-3
I-6
I-1
30.Јанковић Јелена
IV-2
II-4
IV-2
II-4
IV-2
II-4
IV-2
31.Јанковић Славица
I-8
III-3
II-2
III-3
III-1
III-3
II-3
III-1
III-3
III-3
III-3
III-1
II-2
II-3
32.Јовановић Милица
II-5
II-1
I-4
II-2
I-1
I-4
II-3
I-3
II-1
II-7
II-1
II-2
II-6
I-2
I-1
II-7
II-6
II-3
I-3
II-5
I-2
33.Кањевац Ненад
IV-7
III-7
III-8
II-7
III-6
III-8
III-8
III-7
IV-7
II-7
III-6
IV-6
IV-6
II-7
34.Катић Хранислав
I-7
II-5
II-8
II-8
II-8
35.Кораћевић Слободан
II-2
IV-7
II-1
III-6
IV-6
I-4
II-1
III-1
III-6
I-5
I-3
I-5
II-2
I-6
I-4
IV-7
IV-6
I-3
III-1
I-6
36.Крстић Снежана
II-4
IV-7
III-6
II-4
IV-7
III-6
37.Лазаревић Оливера
I-4
II-6
II-5
I-3
I-2
II-7
II-6
II-8
38.Лучић Марина
I-6
I-7
I-5
I-6
I-7
I-5
39.Максић Јелена
40.Манојловић Ивана
I-6
I-3
I-2
I-7
I-6
I-2
I-3
I-7
41.Маринковић Љиљана
I-5
II-2
III-1
IV-3
II-2
II-2
III-1
III-1
I-5
IV-3
IV-3
I-5
III-1
IV-3
42.Математика НН1
II-1
I-1
II-1
I-1
I-1
I-7
I-7
I-7
II-1
II-1
I-1
I-1
43.Јовановић Марија
44.Меденица Јелена
IV-7
IV-6
I-7
IV-2
IV-1
IV-3
IV-2
IV-7
IV-2
IV-6
IV-1
I-7
IV-1
IV-3
IV-3
IV-6
IV-6
I-7
IV-7
45.Миливојевић Иван
III-2
IV-7
IV-7
IV-6
IV-6
IV-1
46.Милинковић Радош
I-4
II-4
II-7
I-4
II-4
I-4
II-7
I-4
47.Милићевић Ивана
I-3
I-4
I-4
IV-3
III-2
II-5
III-9
IV-5
I-3
III-2
IV-4
III-9
II-5
IV-5
IV-3
IV-4
48.Миловановић Биљана
IV-1
I-2
III-5
I-7
I-6
IV-2
I-5
II-2
I-1
I-1
I-7
II-2
I-6
IV-1
III-1
I-5
I-2
III-1
IV-2
IV-2
III-5
49.Миловановић Сања
III-8
III-8
IV-6
I-8
II-6
III-3
III-4
II-7
II-1
II-3
III-8
II-8
II-7
II-6
III-3
III-4
III-7
II-1
II-3
II-8
I-8
III-7
IV-6
50.Милосављевић Слобода
IV-3
III-4
II-8
III-1
III-3
III-2
III-1
II-3
IV-3
III-4
IV-3
III-2
II-3
II-8
III-3
51.Милојевић Зоран
IV-2
III-9
III-9
IV-2
III-2
III-2
III-2
IV-2
IV-4
52.Милошевић Валентина
I-5
I-1
I-4
I-4
I-1
I-5
53.Милошевић Филип
54.Минић Тања
I-7
I-2
III-2
III-4
IV-3
IV-6
I-5
I-1
III-8
III-6
III-9
55.Митровић Данијела
56.Митровић Јелена
III-5
II-1
II-2
III-3
III-5
IV-1
57.Михајловић Биљана
I-4
I-3
I-8
IV-7
IV-4
IV-5
IV-1
III-7
III-5
III-1
III-3
II-7
II-6
II-5
II-4
II-8
II-2
II-3
58.Мутавџић Саша
IV-6
IV-6
IV-7
III-6
III-6
IV-6
IV-7
III-7
III-6
III-7
III-7
IV-6
59.Мрдаљ Душан
II-4
I-4
I-4
60.Николић Игор
61.НН Саобраћај
IV-7
IV-7
III-7
IV-6
IV-7
IV-7
III-8
III-8
IV-6
III-7
62.Отовић Срећко
II-3
II-4
III-3
I-1
III-2
III-4
I-2
II-4
III-4
III-2
II-8
II-6
II-7
III-3
I-1
II-7
II-8
II-3
I-2
II-6
63.Павловић Иван
III-2
I-8
III-9
III-2
III-9
III-5
III-2
III-2
III-5
III-2
64.Павловић Славица
III-2
II-2
III-2
IV-4
65.Пауновић Марија
IV-4
IV-5
66.Перовић Младен
I-6
I-5
I-6
II-8
I-3
II-2
I-6
67.ПеришићАлександар
II-4
II-5
II-2
II-3
II-6
II-4
II-3
II-6
II-5
II-6
II-1
II-2
II-2
II-1
II-3
II-5
II-4
II-1
68.Петровић Саша
II-8
II-3
III-5
II-5
II-2
IV-5
II-1
II-6
III-5
II-8
II-3
II-2
II-1
IV-5
II-5
II-6
69.Петровић Срђан
I-8
70.Поповић Марија
IV-1
II-5
II-1
IV-2
II-2
IV-1
II-5
II-6
II-2
II-1
IV-2
II-2
II-6
71.Првић Ерац Оливера
II-5
II-5
II-6
II-6
72.Радовић Ивана
III-8
I-3
I-2
III-8
I-3
III-2
III-9
I-2
I-8
III-2
II-8
I-3
III-9
I-2
I-8
I-3
II-8
I-2
73.Радовић Слободан
III-1
I-5
III-1
I-1
I-7
I-8
I-4
III-5
II-4
I-6
I-1
74.Савић Снежана
IV-3
IV-7
IV-6
IV-2
IV-3
IV-1
IV-4
IV-2
IV-1
IV-6
IV-4
IV-7
75.Сикимић Ивана
I-5
I-1
I-5
I-1
I-8
76.Симовић Раде
III-3
III-4
IV-4
III-3
IV-2
III-5
III-4
III-3
III-5
IV-2
III-4
IV-4
IV-2
IV-4
III-5
77.Симоновић Александра
I-1
I-3
I-1
I-8
I-5
I-1
I-1
78.Славковић Мирослава
III-7
III-6
IV-7
IV-7
II-5
III-7
IV-6
IV-7
III-7
III-6
II-5
IV-6
IV-6
III-6
79.Сретеновић Светлана
III-8
IV-7
III-8
IV-1
IV-3
IV-2
IV-4
III-8
IV-6
80.Стефановић Драгана
III-4
II-8
II-8
II-7
III-5
III-3
III-4
III-5
III-9
II-7
III-3
III-1
III-4
III-9
II-7
III-1
III-5
III-3
III-1
II-8
81.Стефановић Петар
III-6
III-7
III-6
II-7
III-7
III-6
II-7
III-7
82.Стојановић Славица
I-2
II-3
II-7
I-6
II-2
I-3
II-1
I-7
II-1
II-6
I-7
II-7
I-7
I-6
I-2
II-5
I-7
II-6
II-3
II-2
I-3
II-5
83.Тодоровић Маја
I-4
I-2
I-2
I-1
I-5
I-6
I-3
I-2
I-8
I-5
I-4
I-1
I-2
I-3
I-6
I-1
I-8
I-4
I-6
I-5
I-3
84.Трифуновић Миланка
IV-5
IV-5
I-2
I-8
IV-5
85.Туцаковић Радивоје
86.Ћурчић Славољуб
II-4
III-8
IV-1
IV-4
IV-1
II-4
II-4
III-8
IV-4
III-8
87.Цветковић Братислав
IV-1
III-1
III-3
IV-1
II-5
IV-4
II-2
II-6
III-3
IV-1
IV-4
II-6
II-1
II-5
II-2
II-1
IV-4
III-1
IV-4
88.Цветковић Малиша
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
IV-3
III-9
89.Чобановић Јасмина
III-3
III-7
III-4
III-4
III-3
III-4
III-1
III-6
III-6
III-1
III-2
III-7
90.Бубања Јован
II-8
III-1
II-8
II-2
91.Варјачић Миодраг
IV-4
IV-4
I-4
II-2
92.Гемаљевић Радован
93.Ђорђевић Верољуб
IV-4
IV-4
I-8
III-3
94.Здравковић Александар
II-8
III-1
II-8
II-2
95.Иванишевић Момчило
III-7
IV-6
III-6
IV-7
96.Јелић Рацо
IV-6
III-6
IV-7
III-8
97.Јосиповић Ненад
II-6
I-6
II-5
I-5
98.Ковачевић Милинка
III-1
I-2
I-8
99.Лазовић Раде
III-9
III-9
III-9
100.Лазин Јасмина
I-7
III-4
101.Гаљак Иван
III-9
III-9
III-9
102.Марковић Саша
103.Љубисављевић Дејан
II-7
104.Петровић Гордана
I-7
I-2
II-3
105.Поповић Јелена
II-7
106.Раичевић Лазар
II-6
II-5
I-5
107.Тадић Надежда
III-7
I-6
III-8

Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net